Bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hệ thống thanh toán thẻ và cổng thông tin khách hàng trên website www.muadayne.vn được cung cấp bởi khách hàng và các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam .
Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của www.muadayne.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Ngoài ra, www.muadayne.vn còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng đối với Mua Đây Nè.